Hyresvillkor

GefleNöje AB Uthyrnings regler 2014/2015. 
§ Uthyrningsverksamheten finns endast inom Gävleområdet, övriga delar av landet vid offert.

§ Vid all uthyrning tillkommer transport: inom Gävle är transport taxan 250 SEK/Tur. Utrustningen transporteras till dörr. Helger och tid mellan 18.00 till 08.00 är taxan 500 SEK/per tur.
Om inte annat är överenskommet tillkommer montering och installation och nermontering med 250 SEK/30 minuter.§1 TillämplighetNedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyresmannen.§ Ljudutrustning eller teknisk utrustning får ej ställas upp på studentflak eller köras med elverk, om detta ej meddelats innan bokning. Vi ansvarar ej för problem som orsakats vid användning av elverk som strömkälla.§ Försäkringar som ansvarsförsäkring ingår vid hyra med personal.
§ Vid hyra utan personal är det upp till kund att ansvara för de hyrda produkterna under hyrestiden.
§ GefleNöje AB ingår ej muntliga överenskommelser, alla överenskommelser måste vara skriftliga eller via e-post för att vara giltiga.

§  Giltigt Svensk identitetshandling måste kunnas visas upp vid uthyrning. Vi har förbehåller oss rätten att neka uthyrning om identitet inte kan fastställas. Hyrestagare måste vara över 18 år.

§ GefleNöje AB Tar kreditupplysning på hyrestagare, vid belastning av obetalda skulder eller betalningsanmärkningar kan vi neka uthyrning.

§ Vid fakturering och efterfakturering vid åsamkad skada skall beloppet erhållas till GefleNöje AB inom 10-30 dagar beroende på överenskommet betalningsvillkor. GefleNöje AB har efter det rätt att lämna ärendet utan vidare påminnelse till inkasso/kronofogden för indrivning. Fakturaavgift 40:- tillkommer.

§ Uthyraren garanterar service på plats inom 24 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon. Hyrestagaren medger GefleNöje AB tillträde till de lokaler där utrustningen finns för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning.

§ GefleNöje AB äger utrustningen och kan således utan vidare avhämta förhyrd utrustning samt debitera för ev. kostnader i samband med detta till kund om hyresreglerna bryts.

§ Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar GefleNöje AB lager till dess att den återlämnas dit, oavsett om detta sker av hyresmannen själv eller genom bud/fraktbolag.

Ut och inlämning sker alltid från samma ställe om inte annat avtalats.

§ Vid Frimontering ingår 30 minuter uppriggning samt 30 minuter ner-riggning.
Fraktkostnader/transport tillkommer. Efter 30 minuter debiteras arbetstiden löpande per påbörjad timme enligt gällande prislista.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN:

Bokningsförfrågan är inte bindande förrän båda parter bekräftat och GefleNöje AB har skickat en bokningsbekräftelse (se bokningar). Kunden fyller i hyresförfrågan via formulär på hemsidan, varpå GefleNöje AB kontrollerar tillgänglighet och därefter återkommer till kunden med offert eller bokningsbekräftelse enligt gemensam muntlig eller skriftlig överrenskommelse.

§1. ÄGARE
Utrustningen tillhör Uthyraren. Hyresmannen får därför ej låna ut, sälja, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan GefleNöje AB skriftliga medgivande. Hyr Hyresmannen ut utrustningen utan skriftlig tillåtelse av GefleNöje AB äger GefleNöje AB rätt att debitera ytterligare hyra enligt gällande taxa, alternativt enligt av Hyresmannen debiterad hyressumma gentemot tredje part. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättslig åtgärd mot hyresman som kan inverka på GefleNöje AB rätt skall GefleNöje AB omgående meddelas och detta kontrakt företas för utmätningsman eller konkursförvaltare. GefleNöje AB är berättigat att med skälig varsel få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av denna.

§2. HYRA

Hyra debiteras enligt punkten ”PRISER” samt räknas från och med den tid utrustningen lämnas ut från GefleNöje AB eller dess leverantörer till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas i förskott och kvitto på inbetalning skall medtagas vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas härom. För söndagar debiteras ingen extra dygnshyra, med undantag vid försenad återlämning.

§3. UPPKOPPLING
Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för användandet. GefleNöje AB ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutning till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrt ut eller godkänts av GefleNöje AB. Om tvistemål uppstår angående installationen skall hyresmannen snarast kontakta GefleNöje AB för rådgivning. Mot ersättning kan GefleNöje AB även transportera och installera utrustningen på plats. 

§4. SKADA
Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, vanvård eller felkoppling utförd av annan än GefleNöje AB eller av GefleNöje AB auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan sakskada. Hyresmannen äger ej rätt, även om han är tekniskt kunnig, att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av GefleNöje AB auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är GefleNöje AB ej skyldiga att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen ansvarar helt och fullt för hyrd utrustning och ska sörja för att undvika materiella skador och stöld. Fel betingade av elsystem eller annan kringutrustning står hyresmannen för. Dolda fel och sådant som kan anses vara fel vid uthämtningen ansvarar uthyraren för. Vi ansvarar ej för problem som orsakats vid användning av elverk som strömkälla.

§5. DRIFTSAVBROTT
GefleNöje AB ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i §3 och §4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till GefleNöje AB. GefleNöje AB skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som GefleNöje AB för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad utgår endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. GefleNöje AB fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen p.g.a. av materialfel på utrustningen eller omständigheter som GefleNöje AB ej råder över.

§6. STÖLD
Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst larmat utrymme, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta GefleNöje AB om det inträffade. Vid förlust av hyresutrustning kommer det faktiska varuvärdet att debiteras hyresmannen.

§7. RADIO
Vid hyra av radiokommunikationsutrustning är hyresmannen ansvarig för att nödvändiga tillstånd och licenser inskaffas från Post & Telestyrelsen.

§8. ÅTERLÄMNING
Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare och kablar skall vara rengjorda från ev. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Samtliga kablar skall vara ihoprullade. Om kunden är i dröjsmål med återlämnandet av utrustningen och det ej beror på GefleNöje AB, och om inget annat är överenskommet, debiteras extra dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrespris som gäller vid hyran.

 

RESERVATION

Vi reserverar oss för eventuella prisuppdateringar vilka inte har blivit uppdaterade på vår websida i tid.

Variationer i kringutrustning kan förekomma såsom kablar, fästen, hållare, stativ m.m. Vi ser alltid till att hålla högsta kvalité för er säkerhet samt erforderlig kringutrustning för Er hyra.

Alla angivna priser på våra uthyrningssidor är inklusive 25% moms för privatpersoner. För företagen är priserna 25 % Exkl. moms och per styck/dygn om inget annat anges.

Läs även våra bokningsvillkor.

 

”GefleNöje AB” = Ljud Ljus och Nöje i Gefle AB